Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis payU SA,  na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Kostki w Warszawie

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie popieluszko.net.pl poprzez operatora płatności payU.
 2. Strona internetowa popieluszko.net.pl jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką Świętego Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa, NIP: 525-19-12-072 zwaną dalej Parafią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7 789 000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, szczególnie Msze św. zamawiane za pośrednictwem formularza payU.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu payU.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez payU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie popieluszko.net.pl wybrać odpowiedni link, który pozwala Darczyńcy określić intencję zamawianej Mszy  św,, wysokość darowizny oraz  zaznacza okienko z akceptacją niniejszego regulaminu i realizuje płatność zgodnie z instrukcjami serwisu payU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności payU nie podlegają zwrotom.
 10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od payU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od payU w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest payU SA.
 11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od payU przetwarzane będą wyłącznie dla celów obsługi wpłaty darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii.
 12. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu payU mogą składać reklamację dotyczące usługi płatności payU,. Reklamacje można składać u operatora płatności payU SA.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.