MODLITWY

Modlitwa dziękczynna za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask.

W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski …………., o którą z ufnością Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami
Wierny Świadku Ewangelii, módl się za nami
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami
Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować Świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,
Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony, módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca , módl się za nami
Męczenniku prawdy i wolności , módl się za nami
Orędowniku spraw Kościoła i narodu , módl się za nami
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W: I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Formularz Mszy św. o błogosławionym Jerzym Popiełuszko

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże,
Ty w swej Opatrzności,
uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera,
niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości
i obrońcą ludzkiej godności; †
spraw prosimy, *
abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem,
żyjąc w prawdziwej wolności,
umieli zło dobrem zwyciężać.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, uświęć swoim błogosławieństwem złożone dary † i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie,* która dała błogosławionemu Jerzemu, męczennikowi siłę do pokonania cierpień ciała. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, † dzięki której błogosławiony Jerzy, męczennik, wiernie Tobie służył * i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Litany of blessed Jerzy Popiełuszko

Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, hear us.
Christ, graciously hear us.

God, our heavenly Father,                                               have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world,
God the Holy Spirit,
Holy Trinity, one God,

Holy Mary,                                                                       pray for us.
Blessed Jerzy, Martyr,
Courageous follower of Christ,
Faithful witness of the Gospel,
Focus upon the Cross of the Savior,
Venerator of Mary Immaculate,
Dedicated to God since childhood,
Raised in a pious family,
Zealous in his service at the Altar,
Who sought to imitate the Saints,
Faithful to the call of vocation,
Advocate for human dignity,
Defender of the unborn,
Merciful to the suffering,
Sensitive to the plight of victims,
Good Shepherd of workers,
Teacher of conquering evil with good,
Promoter of valor and solidarity,
Defender of Gospel values,
Who warns against revenge,
Advocate for hopefulness,
Unjustly accused,
Cruelly tortured,
Faithful priest until the end,
Martyr for truth and freedom,
Intercessor of the causes of Church and nation,

Lamb of God, who takes away the sins of the world, spare us, O Lord.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, have merci on us.

P: I proclaimed your righteousness in the great assembly.
R: I have not restrained my lips, as you know, o Lord.

Let us pray:

Almighty, and eternal God, You in your infinite wisdom created Blessed Jerzy, a presbyter, as a faithful witness to the Gospel of love, look at his martyred death in defending his faith and the dignity of man and his accountability for causes, let us live in true freedom and may good always overcome evil. Through Christ, our Lord, Amen.