MAŁŻEŃSTWO

Przed planowanym ślubem narzeczeni powinni:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (parafii narzeczonego lub narzeczonej – tzn. parafii, w faktycznego zamieszkania, co najmniej od 3 miesięcy). W przypadku wyboru innego kościoła niż parafialny, potrzebna jest licencja z parafii zamieszkania)
 • ustalić termin ślubu
 • odbyć kurs dla narzeczonych

Dokumenty konieczne do zgłoszenia ślubu:

 • metryka z parafii chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym (prosząc o wystawienie odpisu aktu chrztu należy powiedzieć, że potrzebna jest do ślubu)

  * uwaga: odpis aktu chrztu (metryka) nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia ślubu!

  * jeśli w odpisie aktu chrztu nie ma adnotacji o bierzmowaniu należy dołączyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania z parafii, w której przyjęło się ten sakrament
 • ostatnie świadectwo szkolne potwierdzające udział w katechizacji
 • przy ślubie konkordatowym – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenie USC i dowodu osobistego

Na miesiąc przed planowanym ślubem należy zgłosić zapowiedzi przedślubne (w parafiach zamieszkanie obojga narzeczonych). To także czas pierwszej spowiedzi przedślubnej.

Do spisania aktu ślubu należy przynieść do kancelarii:

 • zaświadczenie o odbyciu pełnego kursu przedmałżeńskiego i spotkaniach w poradni małżeńskiej
 • potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedślubnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych (lub obojga)
 • dane świadków ślubu: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres miejsca zamieszkania. Świadek musi być pełnoletni, powinien być również osobą wierzącą i praktykującą
 • w przypadku obojga narzeczonych spoza parafii – licencję z parafii zamieszkania
 • jeżeli związek małżeński miałby błogosławić inny ksiądz, należy podać jego dane: imię, nazwisko, tytuł i adres parafii, w której posługuje oraz stanowisko (np. wikariusz, proboszcz, rezydent).

Przed samą uroczystością należy przynieść potwierdzenia drugiej spowiedzi przedślubnej.