images (1)

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie”.  /1 Kor 15/

         W wierze jesteśmy świadkami Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wierzymy Jego Słowu i Jego obietnicy. Dlatego z radością powtarzamy te słowa staropolskiej pieśni wielkanocnej: „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”.

         Niech ta świadomość i radość towarzyszą nam nie tylko w czasie Świąt Wielkiej Nocy, ale przez całe nasze życie.

w imieniu Kapłanów naszej parafii

Ks. Marcin Brzeziński