Życzenia Wielkanocne

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie”. /1 Kor 15/

W wierze jesteśmy świadkami Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wierzymy Jego Słowu i Jego obietnicy. Dlatego z radością powtarzamy te słowa staropolskiej pieśni wielkanocnej: „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”.

Niech ta świadomość towarzyszy nam w tym niezwykłym i trudnym dla wszystkich czasie, trwajmy przy Chrystusie, naszym Zmartwychwstaniu! Z modlitwą i serdecznością Ks. Marcin Brzeziński, proboszcz.